Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Pro FM Broadcast per 01-04-2016


Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten aan Pro FM Broadcast, alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij
Pro FM broadcast partij is.
2. Van de algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: Prijzen
1.Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen van Pro FM Broadcast vermeld in brochures, mailings, offertes, facturen, website en dergelijke exclusief B.T.W., exclusief transportkosten, afhalen in Moordrecht en in Euro's
2.Indien Pro FM Broadcast met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt is Pro FM Broadcast bevoegd prijsverhoging door te voeren waartoe zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht of bevoegd is.

Artikel 3: Offertes
1.Alle door Pro FM Broadcast verstrekte offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij anders is vermeld.
2.In offertes van Pro FM Broadcast genoemde levertijden en andere door Pro FM Broadcast verrichte prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief, overschrijding hiervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3.De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod, Pro FM Broadcast heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigd met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarde en dat hij, indien hij eigen algemene voorwaarden hanteert, afstand doet van een toepasselijke verklaring van eigen algemene voorwaarden.
2. Indien in de acceptatie voor behoudens of wijzigingen t.o.v. de offerte worden uitgevoerd, komt in afwijking van het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Pro FM Broadcast aan de opdrachtgever bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
3.De opdrachtbevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan Pro FM Broadcast verstrekte informatie.
4. Pro FM Broadcast zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Pro FM Broadcast bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derde, doch indien dit extra kosten met zich mee brengt voor de opdrachtgever dient Pro FM Broadcast voor deze kosten vooraf toestemming te hebben van de opdrachtgever.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.
7. Indien de wijziging en/ of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequentie hebben, zal Pro FM Broadcast de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
1.Betaling door opdrachtgever dient te geschieden contante of via bank, zoals van tevoren is afgesproken, dat kan zijn: 100% vooraf, 50% vooraf en 50% (binnen 7 dagen) of binnen 7 dagen.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is de opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige wettelijke handelsrente in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening, Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door opdrachtnemer gelden schade, onder meer bestaande uit winstderving en overige kosten, waaronder die ter zake van de ingebrekestelling.
3. Alle in de redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitenrechtelijke       ( incasso)kosten die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever.
4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige compensatie, uit welke hoofde dan ook, toe te passen op hetgeen hij verschuldigd is aan opdrachtnemer. Evenmin kan een betalingsverplichting, worden opgeschort met verwijzing naar een te verwachte creditnota.
5. Het staat opdrachtnemer steeds vrij om een aanbetaling te verlangen alvorens begin maakt met de uitvoering/levering van de opdracht.
 6. Na 30 dagen verzuim worden openstaande rekeningen uit handen gegeven aan Fanderijn Gerechtsdeurwaarder ,alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 : Levering
1.Pro FM Broadcast zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de aanvragen tot verlening van diensten.
2.Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Pro FM Broadcast zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Pro FM Broadcast.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pro FM Broadcast tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 7: Opschorting
1.Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling
van de algemene voorwaarden in verzuim is gekomen, is Pro FM Broadcast gerechtigd werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
2. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Pro FM Broadcast gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen ter verzekering van de overeengekomen vergoeding.
 
Artikel 8: Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.Bij de aankoop van producten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
2.Tijdens de bedenktijd zal de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Pro FM Broadcast retourneren, conform de door Pro FM Broadcast verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3.Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels het formulier. Nadat de opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de opdrachtgever het product binnen 14 dagen retour te sturen. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 
Artikel  9 - Herroeping / retour
Retourneren: Zichttermijn van 14 dagen 
Voor bestellingen bij Pro FM Broadcast geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in uw bezit is. Dat houdt in dat u binnen deze termijn de tijd hebt om de artikelen retour te sturen.

Retourregels
  • Stuur ons een e-mail over de retourzending naar (info@profmbroadcast.nl)
  • Voeg een kopie van uw factuur toe in het pakket.
  • Stuur de zending binnen de zichttermijn van 14 dagen retour.Gebruik hiervoor de originele verpakking.
  • Het artikel  dient onbeschadigd te zijn.
Retourzendingen die niet aan onze retourregels voldoen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Retourzendingen geschieden voor risico van de klant.

Terugsturen
Voldoet uw retourzending aan onze retourregels? Stuur de bestelling dan terug aan:

Pro FM Broadcast
Coenecoop 142 C
2741 PE Waddinxveen

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht / retour
Retour van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld hoofdtelefoons, microfoons), is niet mogelijk.
Het ruilen van automatiseringssoftware is ook niet mogelijk.
Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van Koper door Pro FM Broadcast  voor Koper worden besteld,  verwaardigd of tot stand zijn gebracht door overeenkomstig de specificaties van de afnemer is niet mogelijk.
                   
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Door Pro FM Broadcast geleverde diensten en producten blijven eigendom van Pro FM Broadcast totdat alle door de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, verschuldigde bedragen aan Pro FM Broadcast zijn voldaan.
2. Opdrachtgever verleent Pro FM Broadcast, op eerste verzoek van Pro FM Broadcast, alle noodzakelijke medewerking om onder eigendom voorbehoud geleverde goederen weer in het bezit te stellen van Pro FM Broadcast.
3. Opdrachtgever zal op elk door Pro FM Broadcast gewenst moment nadere zekerheid stellen in verband met de nakoming van zijn verplichtingen uit een met Pro FM Broadcast gesloten overeenkomst.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tegen normale bedrijfsrisico's van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.

Artikel 12: Garantie
1 Pro FM Broadcast garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Garantie termijn is 2 jaar.
2.Indien Pro FM Broadcast, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waar de schade aan is ontstaan.
3.Er kan geen sprake zijn garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  A. Indien er veranderingen aan de dienst of product zijn aangebracht zonder toestemming van Pro FM Broadcast of fabrikant.
  B. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd of deze is onleesbaar of is gewijzigd.
  C. Indien gebreken die gevolg zijn het niet juist gebruik maken van het product of dienst.
  D. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of onachtzaamheid.
4. Naast deze garantie bepalingen blijven wettelijke garantie bepalingen van kracht.

Artikel 13: Reclame
1. Reclames en/of klachten over zichtbare gebreken aan
werkzaamheden of producten van Pro FM Broadcast dienen binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden of levering van
de producten bij Pro FM Broadcast schriftelijk te zijn ingediend.
2. Reclames en/of klachten over onzichtbare gebreken aan werkzaamheden en of producten van Pro FM Broadcast dienen binnen 7 dagen nadat de gebreken
zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, bij Pro FM Broadcast schriftelijk te zijn ingediend.
3. Reclames en/of klachten kunnen uitsluitend per e-mail dan wel bij aangetekend schrijven bij Pro FM Broadcast worden ingediend.
4. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor
gestelde termijn uitblijven, wordt Pro FM Broadcast geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan.
5.Indien een reclame of klacht wordt erkend zal Pro FM Broadcast ,naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
6. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen
recht om betalingsverplichtingen jegens Pro FM Broadcast op te schorten of te verrekenen met andere facturen.