Van Pro FM Broadcast

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten aan Pro FM Broadcast, alsmede op alle overige overeenkomsten waarbij Pro FM broadcast partij is.
2. Van de algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Artikel 2: Prijzen
1.Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen van Pro FM Broadcast vermeld in brochures, mailing, offertes, facturen, website en dergelijke exclusief B.T.W., exclusief transportkosten, afhalen in Moordrecht en in Euro's
2.Indien Pro FM Broadcast met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt is Pro FM Broadcast bevoegd prijsverhoging door te voeren waartoe zij op grond van wettelijke bepalingen verplicht of bevoegd is.
Artikel 3: Offertes
1.Alle door Pro FM Broadcast verstrekte offertes zijn vrijblijvend en vervallen na 30 dagen na de datum van de offerte, tenzij anders is vermeld.
2.In offertes van Pro FM Broadcast genoemde levertijden en andere door Pro FM Broadcast verrichte prestaties genoemde termijnen zijn globaal en slechts informatief, overschrijding hiervan geeft de potentiële koper geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding.
3.De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van het aanbod, Pro FM Broadcast heeft bereikt. Uit deze acceptatie moet blijken, dat de opdrachtgever zich verenigd met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarde en dat hij, indien hij eigen algemene voorwaarden hanteert, afstand doet van een toepasselijke verklaring van eigen algemene voorwaarden.
2. Indien in de acceptatie voor behoudens of wijzigingen t.o.v. de offerte worden uitgevoerd, komt in afwijking van het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien Pro FM Broadcast aan de opdrachtgever bericht geeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
3.De opdrachtbevestiging is gebaseerd op ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan Pro FM Broadcast verstrekte informatie.
4. Pro FM Broadcast zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
5. Pro FM Broadcast bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Pro FM Broadcast het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derde, doch indien dit extra kosten met zich mee brengt voor de opdrachtgever dient Pro FM Broadcast voor deze kosten vooraf toestemming te hebben van de opdrachtgever.
6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzingen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan te passen.
7. Indien de wijziging en/ of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequentie hebben, zal Pro FM Broadcast de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
Artikel 5: Betalingsvoorwaarden
1.Betaling door opdrachtgever dient te geschieden contante of via bank, zoals van tevoren is afgesproken, dat kan zijn: 100% vooraf, 50% vooraf en 50% (binnen 7 dagen) of binnen 7 dagen.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de onder lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Pro FM Broadcast gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente in rekening te brengen.
3.Wanneer de opdrachtgever gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Pro FM Broadcast. Het kenbaar maken dient de opdrachtgever te doen middels een email ([email protected]. Nadat de opdrachtgever dit kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient het product binnen 14 dagen retour te worden gezonden. De opdrachtgever dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4.Indien de opdrachtgever na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt aan Pro FM Broadcast is de koop een feit.
handelsrente in rekening te brengen tot op de dag van algehele voldoening, Voorts is Pro FM Broadcast bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, In dat geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door gelden schade, onder meer bestaande uit winstderving en overige kosten, waaronder die ter zake van de ingebrekestelling.
3. Alle in de redelijkheid gemaakte gerechtelijk en buitenrechtelijke (incasso)kosten die Pro FM Broadcast maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever.
4. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om enige compensatie, uit welke hoofde dan ook, toe te passen op hetgeen hij verschuldigd is aan Pro FM Broadcast. Evenmin kan een betalingsverplichting, worden opgeschort met verwijzing naar een te verwachte creditnota.
5. Het staat Pro FM Broadcast vrij om een aanbetaling te verlangen alvorens begin maakt met de uitvoering/levering van de opdracht.
6. Na 30 dagen verzuim worden openstaande rekeningen van opdrachtgever uit handen gegeven aan Fanderijn Gerechtsdeurwaarde, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 6 : Levering
1.Pro FM Broadcast zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan het Pro FM Broadcast kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Pro FM Broadcast geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij opdrachtgever akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Pro FM Broadcast het bedrag dat de opdrachtgever heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Pro FM Broadcast zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Pro FM Broadcast.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Pro FM Broadcast tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever of een vooraf aangewezen vertegenwoordiger.
Artikel 7: Opschorting
1.Indien de opdrachtgever krachtens enige bepaling
van de algemene voorwaarden in verzuim is gekomen, is Pro FM Broadcast gerechtigd werkzaamheden op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
2. In geval van opschorting van de werkzaamheden is Pro FM Broadcast gerechtigd om, alvorens de werkzaamheden te hervatten, een bankgarantie of vooruitbetaling te vorderen.
Artikel 8: Herroepingsrecht
Bij levering van producten:
1.Bij de aankoop van producten via web shop of email, heeft de opdrachtgever mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden binnen 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
2.Tijdens de bedenktijd moet de opdrachtgever zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De opdrachtgever zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de opdrachtgever van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Pro FM Broadcast retourneren, conform de door Pro FM Broadcast verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
1 Pro FM Broadcast garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. Garantie termijn is 2 jaar.
2.Indien Pro FM Broadcast, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waar de schade aan is ontstaan.
3.Er kan geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
  A. Indien er veranderingen aan de dienst of product zijn aangebracht zonder toestemming van Pro FM Broadcast of fabrikant.
  B. Indien de originele factuur niet kan worden overlegd of deze is onleesbaar of is gewijzigd.
Bij levering van diensten:
Bij levering van diensten heeft de opdrachtgever de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten
minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
Artikel 9: Kosten in geval van herroeping / retour
1 Retourneren: Zichttermijn van 14 dagen
voor bestellingen bij Pro FM Broadcast geldt een zichttermijn van 14 dagen vanaf het moment dat de bestelling in bezit is van de opdrachtgever. Dat houdt in dat de opdrachtgever binnen deze termijn de tijd heeft om de artikelen retour te sturen.
Retourregels
• Stuur ons een e-mail over de retourzending naar ([email protected])
• voeg een kopie van uw factuur toe in het pakket.
• Stuur de zending binnen de zichttermijn van 14 dagen retour
• Gebruik hiervoor de originele verpakking.
• Het artikel dient onbeschadigd te zijn.
Retourzendingen die niet aan onze retour regels voldoen, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Retourzendingen geschieden voor risico van de opdrachtgever.
Terugsturen
Voldoet uw retourzending aan onze retourregels?
Stuur deze dan retour aan:
Pro FM Broadcast
Coenecoop 142 C
2741 PE Waddinxveen
Artikel 10: Uitsluiting herroepingsrecht / retour
Retour van producten die duidelijk van persoonlijke aard zijn (zoals bijvoorbeeld hoofdtelefoons) is niet mogelijk.
Het ruilen van automatiseringssoftware is ook niet mogelijk.
Het ruilen van producten die uitsluitend op verzoek van de opdrachtgever zijn gemaakt door Pro FM Broadcast of derde, of speciaal zijn verwaardigd voor de opdrachtgever is annuleren niet mogelijk.
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
1. Door Pro FM Broadcast geleverde diensten en producten blijven eigendom van Pro FM Broadcast totdat alle door de opdrachtgever, alle verschuldigde bedragen aan Pro FM Broadcast zijn voldaan.
2. Opdrachtgever verleent Pro FM Broadcast, alle noodzakelijke medewerking om onder eigendom voorbehoud geleverde goederen weer in het bezit te stellen van Pro FM Broadcast.
3. Opdrachtgever zal op elk door Pro FM Broadcast gewenst moment nadere zekerheid stellen in verband met de nakoming van zijn verplichtingen die met Pro FM Broadcast zijn gesloten in een overeenkomst.
4. Opdrachtgever draagt zorg voor verzekering tegen normale bedrijfsrisico's van de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen.
Artikel 12: Garantie
  C. Indien gebreken die gevolg zijn het niet juist gebruik maken van het product of dienst.
  D. Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove nalatigheid of onachtzaamheid.
Artikel 13: Reclame
1. Reclames en/of klachten over zichtbare gebreken aan
werkzaamheden of producten van Pro FM Broadcast dienen binnen 7 dagen na voltooiing van die werkzaamheden of levering van de producten bij Pro FM Broadcast schriftelijk te zijn ingediend.
2. Reclames en/of klachten over onzichtbare gebreken aan werkzaamheden en of producten van Pro FM Broadcast dienen binnen 7 dagen nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te zijn ontdekt, bij Pro FM Broadcast schriftelijk te zijn ingediend.
3. Reclames en/of klachten kunnen uitsluitend per e-mail dan wel bij aangetekend schrijven bij Pro FM Broadcast worden ingediend.
4. Indien reclames en/of klachten binnen de daarvoor
gestelde termijn uitblijven, wordt Pro FM Broadcast geacht aan al haar verplichtingen uit de opdracht c.q. de overeenkomst te hebben voldaan.
5.Indien een reclame of klacht wordt erkend zal Pro FM Broadcast ,naar haar keuze, de tekortkoming herstellen dan wel de schade vergoeden met inachtneming van deze algemene voorwaarden.
6. Een reclame of klacht geeft de opdrachtgever geen recht om betalingsverplichtingen jegens Pro FM Broadcast op te schorten of te verrekenen met andere facturen.
Artikel 14: Opeisbaarheid
1. De vorderingen van Pro FM Broadcast op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar indien omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen, zoals bijvoorbeeld in geval van surseance van betaling, faillissement, beslaglegging onder of liquidatie van de opdrachtgever.
2. In de hiervoor genoemde gevallen is Pro FM Broadcast bevoegd de verdere uitvoering van lopende opdrachten op te schorten dan wel lopende overeenkomsten te ontbinden, een en ander onverminderd het recht op schadevergoeding.
Artikel 15: Overmacht
Indien als gevolg van overmacht de naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet in volle omvang van Pro FM Broadcast gevergd kan worden, is Pro FM Broadcast gerechtigd de overeenkomst geheel of te dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan opdrachtgever.
Artikel 16: Klachtenregeling
1.Pro FM Broadcast beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Pro FM Broadcast, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
3.Bij Pro FM Broadcast ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Pro FM Broadcast binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5.Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Pro FM Broadcast, zal Pro FM Broadcast naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
Artikel 17: Geschillen
1.Op overeenkomsten tussen Pro FM Broadcast en de opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de opdrachtgever woonachtig is in het buitenland.
Artikel 18: Huurovereenkomst
Alle prijzen zoals vermeld, zijn exclusief BTW en af Waddinxveen. De huurtarieven gelden voor een periode van 24 uur. Het is niet toegestaan de huurtermijn eenzijdig te verleningen, een verlening van de huurperiode moet altijd in overleg. Indien hier onverhoopt toch toe wordt overgegaan, zal er extra huur, en zo nodig extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
Er zal een borg worden gevraagd, ter grootte van minimaal 250,-. Pro FM Broadcast heeft het recht deze borg naar verhouding aan te passen. De huurder wordt hiervan vooraf in kennis gesteld.
Annulering In geval van gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door de huurder worden annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen ten minste de gemaakte kosten, met als minimum een percentage van de gehele huursom. Minder dan 24 uur voor aanvang verhuur: 100% 2 dagen voor aanvang verhuur: 50% 3 dagen voor aanvang verhuur: 25%
Aansprakelijkheid Tijdens de huurtermijn wordt alle risico voor verlies, beschadiging of tenietgaan van het gehuurde materiaal door de huurder gedragen. Hiervoor dient de huurder een verzekering af te sluiten. De huurder is voor het volle bedrag aansprakelijk, ook als de verzekeraar te zake een lager bedrag uitkeert. De huurder draagt ervoor zorg, dat Pro FM Broadcast ten allen tijde toegang tot de verhuurde apparatuur kan en mag hebben.
Schade en gebreken De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Pro FM Broadcast te melden. Zonder overleg met en toestemming van Pro FM Broadcast mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Bij het defect raken van een apparaat tijdens de huurperiode, dient dit direct aan Pro FM Broadcast gemeld te worden. Zo mogelijk wordt zo snel mogelijk een passende vervangende oplossing geboden.

Deze algemene voorwaarde zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel in Rotterdam onder nummer 24323081