Privacyreglement

Privacyreglement Pro FM Broadcast
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in
enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) uw computer wordt
geplaatst en informatie over uw bezoek aan de Pro FM Broadcast internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene
Verordening Gegevensbescherming).
1. Toelichting op het Reglement
Pro FM Broadcast mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De
Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze
wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt.
Op grond van deze wet heeft Pro FM Broadcast de plicht om haar klanten:
• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door
Pro FM Broadcast worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
Pro FM Broadcast vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Pro FM Broadcast in dit
Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het
gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Pro FM Broadcast expliciet om
uw toestemming moet vragen.
2. De persoonsgegevens die Pro FM Broadcast gebruikt en het doel van het gebruik
Pro FM Broadcast verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant wordt of bent van Pro
FM Broadcast, de website bezoekt, zich aanmeldt voor nieuwsbrieven van Pro FM Broadcast
of via het contactformulier contact met ons opneemt. Pro FM Broadcast verzamelt uw naam,
adres, telefoonnummer, IP-adres en e-mailadres. Deze gegevens stellen ons in staat om:
• de overeenkomst die klanten met Pro FM Broadcast sluiten financieel en administratief
te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
IP-adressen/cookies
Pro FM Broadcast houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken.
Deze gegevens stellen ons in staat om:
• te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich
interesseren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies
Als u onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de
hand van uw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld
om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich
interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.
3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden
Pro FM Broadcast verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Pro
FM Broadcast-organisatie, tenzij:
• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Pro FM Broadcast
met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.
4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn
• Pro FM Broadcast verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet.
Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel
waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze
overeenkomstig de wet en dit Reglement.
• uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Pro FM
Broadcast worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw
persoonsgegevens worden door Pro FM Broadcast beveiligd tegen onbevoegde
toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
Pro FM Broadcast om in te loggen in het digitale systeem.
• de personen werkzaam voor Pro FM Broadcast hebben een geheimhoudingsplicht
ten aanzien van alle aan Pro FM Broadcast verstrekte persoonsgegevens;
• Pro FM Broadcast heeft technische maatregelen genomen om het door haar
gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de
wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een
goede administratie en/of andere vastgestelde doelen. De wet kan een andere
bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Pro FM Broadcast zich aan de
voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
5. Uw rechten als betrokkene
• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u
verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy
van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig
mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke)
verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als
het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de
gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van
uw gegevens te verzetten;
• het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard
worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
• het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een
geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door
menselijke tussenkomst.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op
[email protected] aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd
waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor
anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Pro FM
Broadcast.
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u
contact met Pro FM Broadcast opnemen en probeert Pro FM Broadcast er samen met u uit te
komen.
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact
met ons opnemen.
Uiteraard zal Pro FM Broadcast ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens
vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Pro FM Broadcast.
Privacyreglement Pro FM Broadcast versie mei 2018